Parafialny Zespół Caritas

Kim jesteśmy?

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który „pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności” (kan. 529 §1). PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas  PZC działa w strukturze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Formalnie PZC uczestniczy w osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (choć w innych diecezjach spotykać można inne rozwiazania) i jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas.
Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

PZC stają się coraz bardziej nowoczesnymi organizacjami: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczją się wyłącznie do spontanicznych akcji. Wiele z nich ubiega się o dotacje i otrzymuje środki na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planują one swoją działalność i poszukują rozwiązań najbardziej potrzebnych dla społeczności, w której funkcjonją. Często są to rozwiązania związane z systematyczną długotrwałą pomocą takie, jak świetlice dla dzieci, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej i inne placówki pomocowe.

PZC są swoistym „przedłużeniem rąk” Caritas diecezjalnej w parafiach.

Strona Caritas Diecezjalnej – WEJDŹ

Skład Parafialnego Zespołu Caritas


1. Przewodniczący Ks. Proboszcz Marek Kowal
2. Prezes Walerian Straszkiewicz
3. Zastępca prezesa Dorota Gregor
4. Sekretarz Teresa Wąsicka
5. Skarbnik Florianna Jurkiweicz
6. Członkowie:
Elżbieta Klinik
Bogumiła Straszkiewicz
Danuta Zabiegałowska