Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

Czym jest proponowana przez Rozalię Intronizacja? (Władysław Kubik SJ)

Rozalia, zauważmy to najpierw, jest świadoma, że jej zadanie polega na podjęciu odpowiedzialności i troski o rozwój daru i zadania danego już ludzkości za pośrednictwem Marii Małgorzaty Alacoque. Wyraźnie o tym pisze:

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (1939 r.) polecałam gorąco Panu Jezusowi sprawę Intronizacji. Następujący obraz przedstawił się mej duszy: Widziałam Pana Jezusa w postaci Ecce Homo poranionego bardzo, na Jego Głowie korona cierniowa głęboko wbijająca kolce w skroń. Ubrany był w płaszcz szkarłatny, rana Jego Serca Boskiego głęboko otwarta. […] Na obliczu Pana Jezusa malował się głęboki smutek. Pan Jezus dał odczuć mej duszy, jak bardzo boli Go obojętność dusz szczególnie Jemu poświęconych, tj. kapłanów i dusz zakonnych: Dziecko, Maria Małgorzata dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie dusze na modłę mojego Serca. Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy. W tej sprawie trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele cierpieć dla Intronizacji.

Intronizacja według Rozalii ma być zatem dopełnieniem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i wynagradzania Mu za grzechy.

Intronizacja wyznacza początek konsekwentnej walki z grzechem przez nawracanie się i decyzję autentycznego życia chrześcijańskiego.

Ma więc charakter drogi zmierzającej do jasno określonego celu. Jest nim ukierunkowanie całego życia na Boga, dawanie odpowiedzi na objawiającą się miłość Boga, której symbolem jest Najświętsze Serce Jezusa z równoczesnym uznaniem królowania Chrystusa w życiu pojedynczego człowieka i w życiu społeczeństwa. I tutaj wyjaśnia się związek Intronizacji Najświętszego Serca z ideą królowania Chrystusa.

U Rozalii trzeba zauważyć bardzo przejrzyste rozróżnienie między „Intronizacją Najświętszego Serca”, a „Intronizacją Chrystusa Króla”. Rozalia mówi przede wszystkim o Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, wielokrotnie nawiązując oczywiście do królowania Chrystusa, ale w następującej kolejności: przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy dojść do pełnego uznania z wiarą Jezusa za Króla i Jego panowania.

Zwróćmy uwagę na przytoczone przez nią słowa podczas pełnej trwogi wizji zniszczenia świata na skutek grzechów. Było to w lipcu 1938 r.:

Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi (83) i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!

W tej chwili przyszła mi myśl, pisze Rozalia, że Ojciec mój (spowiednik) wysłał list do Prymasa Polski, Jego Eminencji Ks. Kard. Hlonda, z prośbą o Intronizację w naszym Państwie, a o tym nikt przecież nie wie. Jakież było moje zdziwienie, gdy na moje myśli otrzymałam odpowiedź:

Pamiętaj, dziecko – mówi ta postać – by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Niech Ojciec o tym pamięta, by nie było za późno. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona.

Przez Intronizację Najświętszego Serca Jezusa w świadomości wiernych ma dokonać się pełne uznanie królowania Chrystusa w świecie – taki jest sens przesłania Rozalii, i jako takie ma ono solidne podstawy biblijne.

Rozalia jest jednak świadoma, że takie dzieło Jak Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa wymaga rzetelnego przygotowania. Dlatego pisze:

Podczas modlitwy czy też pracy Jezus poucza moją duszę najnędzniejszą, że aby dzieło Intronizacji było rychło przeprowadzone, potrzeba ofiary. Chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło po strasznych cierpieniach, tak też i przyjście królestwa Chrystusa do Polski w pierwszym rzędzie, a potem do innych narodów, musi być okupione wyjątkowymi cierpieniami […] Ofiarujcie z Ojcem razem swoje cierpienia w celu Intronizacji. Im więcej będziecie zdeptani, wzgardzeni, poniżeni, tym prędzej nastąpi ta chwila – tak bardzo upragniona przez was Intronizacja! Każde dzieło Boże i każda sprawa muszą być okupione cierpieniem, a im więcej ma ona przysporzyć chwały Panu Bogu, na tym większe będzie napotykać trudności.

Akcentuje tutaj Rozalia głównie wymiar indywidualny Intronizacji, który został nakreślony w nauczaniu encyklik papieskich na temat Najświętszego Serca Jezusa. Pojawia się także w nauczaniu biskupów polskich z tamtego okresu w rozmaitych aktach oddania Najświętszemu Sercu, jak na przykład w słynnym akcie oddania dokonanym na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., w przeddzień Cudu nad Wisłą, oraz w roku następnym w Krakowie na Małym Rynku.

Kwestią najbardziej specyficzną w przesłaniu Rozalii na temat Intronizacji Najświętszego Serca jest rozwinięcie jej wymiaru społecznego – chodzi jej o oddanie całego narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które ma się dokonać z udziałem Episkopatu i Rządu oraz łączyć z porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga. Na ten temat znamienny jest tekst Rozalii:

Wielkie, ogromne są grzechy Narodu Polskiego. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy i zbrodnie, a przede wszystkim za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść.

Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie.

Rozalia dwukrotnie wypowiada się w ten sam sposób na ten temat (15 III 1939 i 4 IV 1939).

Z uwagi na to, że nam, jezuitom Prowincji Polski Południowej, ks. kard. Stanisław Dziwisz powierzył troskę o poprawny kult oraz interpretację pism Służebnicy Bożej Rozalii oraz opiekę nad Wspólnotami dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, trzeba stwierdzić, że właśnie te wspólnoty najbardziej poprawnie stosują się do zaprezentowanej interpretacji przesłania Rozalii. Ich Animatorką jest p. Ewa Nosiadek. Wspólnoty działają w wielu diecezjach.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że istnieją w Polsce ruchy czy tendencje, które przypisują Rozalii autorstwo idei „Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata”, bądź wezwanie do ogłaszania Jezusa Chrystusa Królem Polski.

I tu trzeba jasno powiedzieć:

Służebnica Boża Rozalia nigdy nie mówiła o Intronizacji Chrystusa Króla lub o ogłaszaniu Chrystusa Królem Polski. Mówiąc o Intronizacji – podkreślamy to bardzo mocno – zawsze miała na uwadze przede wszystkim Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa z jednoczesnym wezwaniem do uznania Chrystusa naszym Królem i Panem.

To uznanie ma się przejawiać w podporządkowaniu Jego Bożemu Prawu, Prawu Miłości, którego wyrazem jest przebite Najświętsze Serce Jezusa. Służebnica Boża Rozalia używając słowa Intronizacja ciągle podkreślała potrzebę kształtowania naszych serc na modłę Serca Jezusowego i była przede wszystkim Apostołką kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Warto sięgnąć do Pism Rozalii i samemu się przekonać o rozumieniu przez Rozalię dzieła Intronizacji. Pomocne w tym mogą być następujące książki:

 1. Wielkie wezwanie Serca Jezusowego do narodu polskiego,
 2. Wyznania z przeżyć wewnętrznych (Listy Rozalii do ostatniego spowiednika ks. Zygmunta Dobrzyckiego),
 3. Pisma, na które składają się notatki osobiste Rozalii, Listy do spowiednika ojca Władysława Całki oraz Odpowiedzi na pytania zadane jej przez ostatniego spowiednika ks. Dobrzyckiego.

Co to jest Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Rozpocznę od krótkiego rysu historycznego, aby pokazać, że ten ruch nie jest pomysłem człowieka, chcącego zrobić  coś dla Boga, lecz jest częścią wielkiego Dzieła Bożego,  odpowiedzią na wielki zamysł Boga na te czasy.

W XVII w. Jezus wybrał Małgorzatę Marię Alacoque, aby za jej pośrednictwem ukazać całemu światu swoje Serce. Nie tylko objawił Jego miłość, ale zażądał publicznej czci poprzez ustanowienie osobnego święta, określił kult i dał wielkie obietnice. Żądania te były skierowane za pośrednictwem św. Małgorzaty do króla Francji Ludwika XIV, aby poświęcił się wraz z całą rodziną, dworem, wojskiem i całym narodem Najświętszemu Sercu Jezusa. Pan Jezus domagał się także od króla Francji wystarania się w Stolicy Apostolskiej ustanowienia święta ku czci swego Najświętszego Serca.

Pan Jezus chciał ratować Francję przed zbliżającymi się nieszczęściami, lecz wola Boga nie została przyjęta. Wkrótce przyszła krwawa rewolucja, której owoce do dzisiaj pogrążają Francję i inne narody w otchłani samozniszczenia.

Misja, którą otrzymała Francja przez św. Małgorzatę Marię Alacoque, a której nie przyjęła, przechodzi z woli Bożej na Polskę – tak powiedział Pan Jezus, objawiając się Rozalii Celakównie we wrześniu w 1937r.

Krótko o niej samej Służebnica Boża Rozalia Celakówna żyła w latach 1901-1944.

W wieku 23  lat z woli Bożej opuściła swój dom rodzinny i wyjechała do Krakowa z zamiarem wstąpienia do zakonu. Jednak zamiar Boga był inny. Modląc się usłyszała głos Jezusa: „Moje dziecko drogie. Ja chcę cię mieć w szpitalu. Szpital jest twoim miejscem. Dla ciebie nie ma innej drogi, tu masz pozostać. Wspieram cię Moją łaską. Gdybym nie był przy tobie, sama nigdy byś nie mogła ostać się w takich warunkach. Masz ukochać całym sercem życie ukryte, zapomniane, bez uznania, bez znaczenia u ludzi”.   W 1996r. rozpoczęto w Krakowie jej proces beatyfikacyjny, a w 2007r. wszystkie dokumenty przekazane zostały do Rzymu.

Jezus, objawiając się Rozalii, wielokrotnie powtarzał, że Polska ma być ukarana za to, że nasz naród odwrócił się od Boga. Nieraz słyszała te Jego pełne smutku i boleści słowa: „Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat, strasznie ranią i napełniają Moje Najświętsze Serce boleścią grzechy nieczyste, zbrodnie nienarodzonych, nienawiść i inne… ” Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni Mi straszną zniewagę.”

Innym razem Rozalia usłyszała: „Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusa we wszystkich państwach i narodach  na całym  świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Posłuchaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. To jest ostatni wysiłek Miłości Chrystusowej na te ostatnie czasy”.  „ Moje dziecko – słyszała często w swej duszy – kochaj mnie bardzo. Niech twa miłość wynagrodzi Mi brak jej u innych dusz, bo nie jestem kochany przez Moje stworzenia” Skarga też samego Jezusa : „ Patrz! Ile ja wycierpiałem na Krzyżu za grzechy ludzkie a jaka Mnie spotkała wdzięczność? Ile dusz wzgardziło Mną nawet przyjaciele! Czyż Moje Serce nie cierpiało wtedy niewymownych katuszy  z powodu niewdzięczności doznanej? Więc ty dziecko wynagradzaj Mi zwłaszcza za kapłanów i za wszelką niewdzięczność”

Boskie Serce Jezusa pragnie zachować Polskę i obdarzyć ją tymi łaskami, jakie były przeznaczone dla Francji za czasów św. Małgorzaty, pod warunkiem, że Polska uroczyście przeprowadzi intronizację Jego Najświętszego Serca na trzech szczeblach: 1) osobistym, 2) rodzinnym, 3) narodowym i państwowym. Intronizacja – to wprowadzenie Boga na tron. Tronem  tym ma być wnętrze człowieka i życie rodzinne oraz społeczne. Intronizacja to wybór Jezusa w tajemnicy Jego Serca. Miłość za Miłość.

Zadanie proste, jasne, ale jak je zrealizować?

Dzieło to zapoczątkowała w 1995r. Wspólnota Krakowska  powołana przez p. Ewę Nosiadek.

W ciągu 17 lat powstały w Polsce setki takich Wspólnot. W  bardzo wielu parafiach w Polsce i wielu miastach  dokonano intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ – to grupa osób, które mogą należeć do różnych grup modlitewnych lub nigdzie nie są zaangażowane, a które pragną służyć Bogu i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Spotykają się one na cotygodniowych adoracjach, modląc się i  wynagradzając za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu, a także za tych, którzy odeszli od Boga, żyją w grzechach i nie chcą poznać Boga. Modlą się także o Dzieło Intronizacji w Polsce.

Wspólnoty te mają strukturę parafialną, działają za zgodą ks. ks. Proboszczów oraz za pozwoleniem i błogosławieństwem ks. Bp. Ordynariusza. Wszelkie inicjatywy są konsultowane z ks. Proboszczem. Polem działalności Wspólnot jest najbliższe otoczenie: rodzina, środowisko, w którym żyją i pracują, parafia, miasto.

Jak wszystkie wielkie dzieła Boga, dzieło Intronizacji napotyka na bardzo wiele trudności. Jest tak wiele niezrozumienia.  Wielu, nie wgłębiając się – pokrętnie, głośno woła nie tylko w mediach: Jezus jest Królem, po co Go uznawać.

Tak, Bóg jest Królem. Ta prawda przewija się przez całe Pismo Święte. Jezus, Odwieczny Syn Boży jest Królem. Potwierdził to w rozmowie z Piłatem. W Apokalipsie Zmartwychwstały Chrystus ukazany jest jako zwycięski Król królów i Pan panów. Bóg  jest Królem niezależnie od nas. Jest On Królem wszystkich ludzi, wszelkich stworzeń i bytów, jest Królem Wszechświata.

Jezus jest Królem wszystkich ludzi,  ale trudno jest powiedzieć, że Jezus króluje w sercach tych, którzy to królowanie odrzucają. Można być człowiekiem ochrzczonym, a potępić się i być bez Boga na wieki! Bóg jest Królem aniołów, ale aniołowie zbuntowani nie godzą się na królowanie Boga w ich istnieniu. Jezus króluje w życiu osób rozumnych i wolnych, gdy na miłość Bożego Serca odpowiadają miłością. Bóg szanuje wolność człowieka, którą mu dał, dlatego chce królować w sercach tych, którzy się na to godzą.  Nasze decyzje i wybory sprawiają, że ludzkie serca, rodziny, społeczności stają się miejscem królowania Boga.

Jego królestwo nie jest z tego świata, ale dla tego świata. To nam tu na ziemi  potrzeba Jego królestwa Prawdy i Życia , Sprawiedliwości i Pokoju.

Uwielbione Serce Jezusa jest Miłością.  Bóg jest Miłością, która wypełnia wszechświat.  Bóg jest wszędzie. Jedynym miejscem, gdzie może nie przebywać jest serce człowieka, który posiadając wolną wolę, może Go nie przyjąć. Jedynie wolna wola człowieka może odrzucić Boga. Jednak w sercu  bez Boga pozostaje głód Jego miłości, który wypełniany jest   pociechami pochodzącymi ze świata. Nie znajdując w nich prawdziwego pokoju i radości w sercu, traci się sens życia. Stąd frustracje, samobójstwa, uciekanie się do nałogów…

I tylko Boża miłość, tylko miłość Serca Jezusowego może ten głód zaspokoić.

Wszystkie trudności jakie są i będą w Dziele Intronizacji nie powinny nas zrażać, bo sam Jezus powiedział Rozalii:  „Każde dzieło Boże i każda sprawa muszą być okupione cierpieniem, a im więcej ma ona przysporzyć chwały Panu Bogu, na tym większe będzie napotykać trudności.(…) Dziecko, trzeba żyć wiarą i trzeba ufać! Ufać, że pomimo największych trudności to dzieło będzie przeprowadzone, a to dlatego, byście wiedzieli, że Ja sam działam; wy jesteście tylko narzędziem w Moich rękach”.

I to jest naszym zadaniem:  stać się narzędziem w rękach Boga. Dlatego wszędzie, gdzie są ludzie, którzy pragną odpowiedzieć na wezwanie Zbawiciela, przyjąć Jego królowanie w życiu osobistym i pragną, aby Jezus królował w ich grupach modlitewnych, rodzinach, zakładach pracy, parafiach, miastach, diecezjach, w Polsce i świecie mogą włączyć się do już istniejących Wspólnot lub tworzyć je w swoich parafiach, w których takich wspólnot jeszcze nie ma. To nic, że będzie trochę trudniej, lecz nikomu nie zabraknie Bożej łaski, by poszerzyć i tak już potężny ruch wynagradzający, jaki powstał w Polsce w ostatnich latach. Może tego jeszcze nie widać, bo nasze Wspólnoty nie wychodzą na ulice, nie demonstrują ubrani w szaty z wizerunkiem Chrystusa, lecz trwają na kolanach przed Najświętszym Sakramentem.

A sam Jezus przekazał Służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej, wielkiej apostołce Najświętszego Sakramentu słowa: „Gdy nabożeństwo adoracyjne się rozpowszechni, świat się odrodzi. (…) Mów, komu tylko możesz, że odrodzenie waszej Ojczyzny, jej rozkwit i utrzymanie się w niezależności zależy od zjednoczenia się ze Mną przez życie eucharystyczne”.

Dołóżmy więc wszelkich starań, aby w Roku Wiary umocnić naszą wiarę i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie wynagradzajmy Mu za całą niewdzięczność i obojętność świata. Wypraszajmy łaski, aby każdy człowiek na świecie poznał  miłość wypływającą z Bożego Serca, otworzył swoje serce i przyjął Jego królowanie w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym w akcie Intronizacji Jego Najświętszego Serca.

W Roku Wiary apostołujmy, bądźmy świadkami swej wiary w środowisku w którym żyjemy.

W imieniu wszystkich Wspólnot  dla Intronizacji NSPJ  zwracamy się do każdego z was z wielką prośbą, bo bez was tego nie dokonamy:  bądźmy narzędziami w ręku Jezusa Chrystusa i Jego nieograniczonej miłości wypływającej z Serca, które nigdy nie przestaje kochać. W tym Roku Wiary idźmy do swoich parafii i włączmy się lub rozpocznijmy dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.

Animatorka Ewa Nosiadek i Lubomira Mazurkiewicz.

Powstanie Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii

W dniu 12 lipca 2013r. członkowie Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z Sulechowa poprowadzili  pierwszą  wspólnotową adorację Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Od tego czasu nasza wspólnota gromadzi się w każdy piątek na adoracji Najświętszego Sakramentu, aby uwielbiać, wynagradzać, dziękować i prosić.

Oficjalnie Wspólnota dla Intronizacji NSPJ w Dychowie  została powołana za zgodą proboszcza parafii  ks. Marka Kowala i zgłoszona do Krakowskiej Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ w dniu 6 maja 2014r. Wspólnota otrzymała swój proporzec, na którym znajduje się wizerunek Serca Jezusa  Króla oraz nazwa miejscowości i parafii.

Co to jest Intronizacja? Jej znaczenie i zastosowanie.

Intronizacja jest to oficjalne i społeczne uznanie najwyższej władzy Serca Jezusowego nad rodziną chrześcijańską. Czyli uznanie Pana Jezusa za naszego, naszej rodziny, jedynego Króla i jednocześnie oddanie się Jemu Najświętszemu Sercu.
 
Pan Jezus prosił Marię Małgorzatę a później Rozalię Celakównę, aby dokonać Intronizacji Najświętszego Serca. Wskazując na serce, Jezus wskazuje na miłość, dobroć, pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość, wszystko dobro, które wypływa z Tego Serca by królowało wśród nas. Tylko Serce oddaje sedno starań o wprowadzenie Królestwa Bożego wśród nas, przez miłość. Jezus prosi także o uznanie go Królem i przestrzeganie praw Bożych, liczenie się z Jego władzą, mocą, sprawiedliwością. Jeżeli pragniesz żyć z Jezusem i razem z Nim królować, musisz nauczyć się żyć zgodnie z Ewangelią. Jezus, Bóg, stał się człowiekiem, żeby Ci pokazać, że wystarczy tylko Bogu Ojcu zaufać, przestrzegać dekalogu, wypełniać wolę Bożą i z miłością budować Królestwo Boże, a wszystko inne będzie Ci dane.

Obecnie wspólnota składa się z 17 członków, animatorem jest Agata Aleksandrowicz, a zastępcą Bogusława Straszkiewicz.

Lista osób, które przystąpiły do Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dychowie
i dokonały osobistego poświęcenia się NSPJ

 1. Aleksandrowicz Agata
 2. Straszkiewicz Bogusława
 3. Łęcka Maria
 4. Gulczyńska Danuta
 5. Sianożęcka Irena
 6. Kuczak Maria
 7. Ciesielska Irena
 8. Janik Jadwiga
 9. Kasprzyk Anna
 10. Grabowska Krystyna
 11. Zakrzewska Ewa
 12. Jakubczak Elżbieta
 13. Misztal Anna
 14. Straszkiewicz Jadwiga
 15. Tlatlik Wanda
 16. Awiżeń Danuta
 17. Niwczyk Stanisław